Eva Ball Z

Un tributo nostalgico ai bei tempi spensierati…
Action figures degli Evangelion + photoshop = Eva Ball Z!

Eva Ball Z Project - Eva-01 vs Eva-04

Eva Ball Z Project - Eva-01 vs Eva-04